Webáruházak listája

Általános Szerződési Feltételek

(Hatályos: 2018. május 25-től visszavonásig)

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) meghatározzák a dr. Nadabán Ferencné egyéni vállalkozó (adószáma: 64019202-1-42, a továbbiakban: Szolgáltató) és a Megrendelő közötti szolgáltatási szerződés feltételeit. Az ÁSzF a Szolgáltató és a Megrendelő közötti szolgáltatási szerződés része akkor is, ha annak rendelkezéseit a konkrétan megkötött jogügylet részletesen nem tartalmazza. Az ÁSzF és a konkrét szolgáltatási szerződés elfogadásával és annak aláírásával a felek között a szolgáltatási szerződés létrejön.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés tartalma:

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy a Megrendelő megrendelésben feltüntetett adatait, logóját, szöveges bemutatkozását (a továbbiakban: hirdetési anyag) - a szolgáltatás díjának megfizetése esetén - a szerződés létrejöttét követő 8 munkanapon belül rögzíti és a www.webaruhazak.info.hu honlapon megjeleníti.

A Megrendelő kötelezi magát, hogy a rögzített adatokat a szerződéskötést követő 8 munkanap elteltével a Szolgáltató adatbázisában ellenőrzi, és amennyiben hibát észlel, e-mailben átküldi a helyes adatokat. Egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott adatok aktualitását, valóságtartalmát nem ellenőrzi, így az esetleges adatmódosulásokból, adathibákból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 Megrendelő az általa megadott adatok valódiságáért teljes mértékben szavatol.

A Szolgáltató a Megrendelő által bejelentett, a szerződés módosítását nem igénylő adatváltozásokat átvezeti, amelyért külön díjat nem számít fel.

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatás díját előre, a szerződés létrejöttétől számított 8 napon belül átutalással megfizeti a Szolgáltató szerződésben megjelölt bankszámlájára és a megjelenítendő hirdetési anyagot a feltüntetett e-mail címre a szolgáltató részére megküldi. A Szolgáltató hirdetési anyag megjelentetésére csak a díj beérkezését követően köteles.

A szolgáltató a hirdető által a www.webaruhazak.info.hu oldalon közölt adatok valódiságáért, a hirdetés tartalmáért felelősséget nem vállal.

A szerződés időtartama, megszűnése:

A szolgáltatási szerződést a felek határozott időre (egy vagy két évre) hozzák létre. A szerződés a határozott idő elteltével megszűnik, nincs automatikus meghosszabbítás.

A szerződés lejárata előtt 15 nappal a Szolgáltató vagy megbízottja újrakötés céljából a Megrendelőt telefonon megkeresi, de azt a Megrendelő maga is kezdeményezheti.

A Szolgáltató a szerződés meghosszabbítása esetére a díjváltoztatás jogát fenntartja.

A határozott idő lejártával megszűnt szerződésből eredően a feleknek a fentieken túlmenően a továbbiakban semmilyen egyéb kötelezettségük nincs.

A Megrendelő jogosult a szolgáltatási szerződéstől annak létrejöttétől számított 8 munkanapon belül elállni. Ebben az esetben a már megfizetett díj visszajár. A 8 nap elteltét követően a Megrendelő szolgáltatás megfizetésére vonatkozó kötelezettsége a szerződés teljes tartamára (tehát - a megállapodástól függően - egy vagy két évre) beáll.

A Megrendelőt 8 munkanapon túli elállása nem mentesíti fizetési kötelezettsége alól, illetve ezen a címen díjvisszatérítésnek nincs helye.

Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének a határidőben nem tesz eleget, illetve a hirdetési anyagot nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A felek rögzítik, hogy nyilatkozataikat egymás felé úgy teszik meg, hogy azokat a szolgáltatási szerződésben rögzített címekre tértivevényes levél formájában postára adják, vagy elektronikus levélben értesítik egymást.

Az elektronikus levélben kapcsolattartási címként megjelölt e-mail címre küldött közleményt a felek a küldést követő napon tekintik a másik fél számára kézbesítettnek.

A felek a szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv és az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

További információkért szíveskedjék elolvasni adatvédelmi tájékoztatónkat!

https://webaruhazak.info.hu/adatvedelmi-tajekoztato

Google PageRank