Webáruházak listája

Adatvédelmi tájékoztató

Érvényes.: 2018. május 25-től. Módosítva 2020.11.16-án az online számla kibocsátásról.

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://webaruhazak.info.hu/adatvedelmi-tajekoztato

Weboldal megnevezése, címe: https://www.webaruhazak.info.hu

Tartalomjegyzék                              

1.Bevezető

2.Fogalommeghatározások

3.Alapelvek

4.Az adatkezelés célhoz kötöttsége

5.Az adatok minősége

6.Adattovábbítás külföldre

7.Adatbiztonság, adatkezelés

8. Számlakiállítás

9.Külső szerverek használata

10.Közösségi oldalak

11. Az érintettek jogai és azok érvényesítése

1. Bevezető

Dr. Nadabán Ferencné egyéni vállalkozó

(székhelye és levelezési címe: 1171 Budapest, Peregi utca 114., 

 Adószáma: 64019202-1-42,

Nyilvántartási száma: 8495102

E-mail: info@webaruhazak.info.hu,

Telefon: +36/06/30/4637783) - a továbbiakban: Adatkezelő -

kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és azok bizalmas kezelését. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, továbbá megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk el, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után a felhasználók szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.

Az Adatkezelő tudomására jutott adatokat a  jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt adattovábbítások , illetőleg a törvényben meghatározott esetek kivételével harmadik fél számára kívül semmilyen körülmények között nem adja ki. Jelen dokumentáció érvényességi ideje alatt az adatokat kizárólag saját célra gyűjti, illetve tárolja. Amennyiben a látogató úgy határoz, hogy – a megadott adatok alapján – az Adatkezelő a későbbiekben ne vegye fel vele a kapcsolatot, úgy az Adatkezelő a Felhasználó döntésének megfelelően fog eljárni, a nem szándékosan vagy törvényben, a személy azonosítására előírt, közölt személyes adatokat nem őrzi meg, és nem adja tovább. Honlapunk más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmaz. Az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok tartalmáért és eljárásmódjáért.

Az Adatvédelmi  Tájékoztató folyamatosan elérhető az Adatkezelő telephelyén és a következő linken: https://webaruhazak.info.hu/adatvedelmi-tajekoztato

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési dokumentáció megváltoztatására, annak, az érintettek kellő időben történő tájékoztatása mellett.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal és európai uniós normákkal, így különösen az alábbiakkal:

GDPR - Az Európai Unió és a Tanács 2016/679. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ek.tv.)

 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.) A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

2. Fogalommeghatározások

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása,nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

3. Alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – a helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

A személyes adatot – akár az érintett hozzájárulásával, akár jogszabály alapján – különösen akkor lehet kezelni, ha ez közérdekű feladat vagy az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez, az adatkezelő vagy az adatátvevő harmadik személy hivatalos feladatának gyakorlásához, az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, az érintett és az adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez, az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez, társadalmi szervezetek jogszerű működéséhez szükséges.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

Az érintettet – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

4. Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

5. Az adatok minősége

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és, ha szükséges időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

6. Adattovábbítás külföldre

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha

a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy

b) azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Személyes adatok nemzetközi jogsegélyegyezmény végrehajtása érdekében, az egyezményben meghatározott célból és tartalommal továbbíthatók harmadik országba.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésére csak akkor kerülhet sor, ha ahhoz kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi. Az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani.

Az automatizált adatfeldolgozás esetén az érintettet – kérelmére – tájékoztatni kell az alkalmazott matematikai módszerről és annak lényegéről.

7. Adatbiztonság, adatkezelés

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz Adatkezelőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

 Az Adatkezelő adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

 Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés időtartama: Látogatók esetében a cookie-k (sütik) alkalmazásának időtartama, szerződéses ügyfelek esetében a szerződés fennállásának időtartama, legfeljebb azonban az alkalmazandó jogszabály által meghatározott időtartam.

Az adatkezelés célja: A www.webaruhazak.info.hu oldalon történő megjelenéshez, szerződés létrehozásához szükséges tevékenység elvégzése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a szerződés lejárata után, annak megújítása végett a partnerek ismételt megkeresése, valamint a látogatók tekintetében az oldal használatához szükséges cookie-k (sütik) alkalmazhatósága.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása és az irányadó rendelkezéseket tartalmazó jogszabályok

Adatfajták: Vezetéknév, utónév,  értesítési telefonszám; E-mail cím, számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám), adószám, levelezési cím, kapcsolattartó neve, e-mail címe és telefonszáma.

Az adatfelvétel módja (adatok forrása): Közvetlenül az érintettől, online űrlap kitöltésével, kapcsolati oldalunkon keresztül (email, telefon)  vagy ajánlattételt tartalmazó e-mail, telefonos megkeresés révén.

Az érintettek köre: A weboldalon ajánlatot kérők, kapcsolati oldalunkon közzétett telefonos és email elérhetőségeinken jelentkezők, a szerződött ügyfelek és kapcsolattartóik, valamint  - a cookie-k (sütik) használatával összefüggésben - az oldalt látogatók.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:  A személyes adatokat az adatkezelő és munkatársai kezelhetik.

Adatfeldolgozók: Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak  a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Tárhelyszolgáltató: http://viaweb.hu/

Név (cégnév): Abaco.hu Kft.

Székhely: 2083 Solymár, Méhes utca 4.

Telefon: +36 20 62 101 62

E-mail: hosting@abaco.hu

 Tájékoztató a sütikről (cookie-k)

A Weboldal látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Weboldalon minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Weboldal egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést.

A Weboldal kétféle cookie-t használ:

- Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Üzemeltető Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

- Állandó (persistent) cookie: Ezek a cookie-k hosszabb ideig (30 napig) kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól is függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Ezek az adatok az Üzemeltető részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa a látogatói csoportokat a megtekintett tartalom szerint (pl. felugró ablak induláskor).

Az adatokat a Szolgáltató nem használja arra, hogy a Felhasználót személyesen azonosítsa. 
A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek

elérhetőek az Ön számára.

A böngésző cookie beállításai

A cookie-k telepítése megakadályozható ugyan a böngésző megfelelő beállításaival, ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói esetleg nem használhatók a maguk teljességében.

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját informatikai eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A Weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére.

A  Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” - egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat - tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a weboldal üzemeltetője számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A weboldal használatával a felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Google feldolgozhatja az előzőekben ismertetett módon a weboldal használatából eredő adatokat.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az alábbi elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást: https://www.google.com/policies/technologies/cookies

8. Számlakiállítás

Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat- megőrzési kötelezettség teljesítése. Papír alapú vagy elektronikus számla kiállítása és a szerződő fél számára történő eljuttatása. Papír alapú számla esetében a Magyar Posta által.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

 Az adatkezelésben érintettek köre: a szolgáltató szerződött partnerei.

Az adatkezelés időtartama: a számla kiállítását és szerződött partnerhez történt eljuttatását követően a jogszabály által meghatározott ideig, illetőleg az adatkezeléshez történt hozzájárulás visszavonásáig. (Adatkezeléshez történő hozzájárulását a számla kiállítását és átvételét követően Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben (info@webaruhazak.info.hu).) Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.  Ugyanakkor az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai és a számlakezelést az Adatkezelő részére megbízási szerződésen alapuló könyvelési tevékenységet végző vállalkozás, Hortobágyi Anna EV adószáma:66734499-1-43, valamint az online számla szolgáltató, számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-41 .

A számlázással összefüggésben kezelt adatok tárolási módja: elektronikus és papír alapú.

A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A Szolgáltató a megrendelésről szóló számlát, a Megbízó által megadott adatok alapján az online számla szolgáltató (számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-303201, székhely: 1031 Budapest Záhony u. 7.). közbeiktatásával bocsátja ki. A Megrendelő, megrendelésével kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja adatai átadását az online számla szolgáltató részére. A számlák a mindenkor hatályos jogszabályok szabályai szerint online átadásra kerülnek az adóhatóság részére.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

A szerződött  partner neve, cégneve

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Székhelye:

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Címe

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail címe

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefonos elérhetősége

Azonosítás, kapcsolattartás.

Adószám / adóazonosító

A szerződött partner azonosítása.

Számlaadatok

A számla azonosítása.

Számlakiállítás időpontja

Technikai információs művelet.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

9. Külső szerverek használata

A www.webaruhazak.info.hu.hu címen elérhető weboldal html-kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni a látogató számítógépén elhelyezett cookiek (sütik) segítségével. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor a látogató a weboldalt böngészi és a cookie még nem járt le, akkor a külső szerver működtetője és az adatkezelő is láthatja, hogy a látogató a hirdetésre kattintott.

Külső szerver a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását is segíti (Google Analytics). A külső szolgáltatások során rögzítésre kerülhet a Felhasználó IP címe is, ami bizonyos esetekben (fix IP cím esetén) alkalmas lehet személyek azonosítására, ezért az IP-cím kezelése is adatkezelésnek minősül (NAIH állásfoglalás alapján). Az Adatkezelő a Google Analytics által rögzített IP-címhez nem fér hozzá, azt mint személyes adatot nem kezeli, de a Weboldalon keresztül közreműködik annak továbbításában. A Google adatvédelmi irányelveiről a következő linkre kattintva olvashat többet: https://www.google.com/policies/privacy/

Az adatkezelő a  „Google AdWords” nevű online reklámprogramot is használja,. A (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét.  Az adatkezelés célja:  a weboldalt látogatók mind hatékonyabb informálása az oldal működése közben, illetve az oldal látogatottságának növelése. Adatfajták: IP cím, dátum és időpont, a meglátogatott oldalak címe és a közöttük történő átlinkelések útvonala, a látogató földrajzi elhelyezkedése, a látogató operációs rendszerének típusával és böngészőjének fajtájával és a böngésző eszköz fajtájával kapcsolatos adatok. Az érintettek köre: A weboldalt látogató, a cookie (süti) kezelését jóváhagyó valamennyi Felhasználó. Az érintetteknek (látogatók) lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

10. Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Pinterest, Instagram stb.

Az érintettek köre: valamennyi  felhasználó.

Az adatgyűjtés célja a weboldal  népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

11. Az érintettek jogai és azok érvényesítése

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az info@webaruhazak.info.hu email címen, vagy az adatkezelő levelezési címén, dr Nadabán Ferencné 1171 Budapest Peregi u. 114., ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Cím: 1055 Budapest Falk Miksa u tca 9-11., Postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat(@naih.hu 
URL https://www.naih.hu 
 

Google PageRank